E-, S- en K-peil

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) eisen vanaf 2021 in Vlaanderen 

E/K/S - peil

E-peil

Het E-peil is een norm voor de globale energieprestatie van een gebouw en de vaste installaties ervan in de standaard omstandigheden. De score drukt het energieverbruik van een gebouw uit. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Voor nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties (IER) is het maximale E-peil van toepassing, deze wordt bepaald door de datum van de (bouw)aanvraag. Het E-peil wordt berekend aan de hand van een aantal parameters, gebaseerd op:

  • Compactheid
  • Thermische isolatie
  • Luchtdichtheid
  • Ventilatie
  • Installatie voor verwarming en voor warmwatervoorziening
  • Bezonning en oriëntatie
  • Koelinstallatie
  • Verlichtingsinstallatie (enkel geldig bij kantoren en scholen)
E-peil

De ingrijpende energetische renovatie (IER) is een renovatie waarbij

  • Voorwaarde 1: minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd én
  • Voorwaarde 2: minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen.

Ook voor een ingrijpende energetische renovatie is er een maximaal E-peil:

E-peil wooneenheid

S-peil

Stapsgewijs oriënteren de EPB-eisen naar bijna-energieneutrale (BEN) gebouwen, de norm vanaf 2021. Om de energievraag terug te dringen is een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal. Daarom heeft de Vlaamse overheid, voor woongebouwen, het in 2018 verplichte maximale K-peil en de maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming vervangen door het S-peil, een peil voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil.

Het S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende parameter die álle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert, zowel de winsten als de verliezen. De score geeft weer hoe het gesteld is met de schil van de woning – energetisch gezien. Hoe minder energie nodig is en hoe efficiënter de vorm van de woning, hoe lager en dus hoe beter het S-peil. In 2022 zal het S-peil verstrengen naar S28, hierna is er voorlopig geen verdere verstrenging voorzien.

Verschil S-peil en K-peil

Om te vermijden dat het E-peil enkel kan behaald worden op basis van technieken, geldt ook een maximum norm voor het globale warmte-isolatiepeil van een gebouw. Dit K-peil wordt berekend voor het gebouw als geheel. In 2018 lag deze eis in Vlaanderen op maximaal K40. Waar het K-peil enkel rekening houdt met de U-waarden, bouwknopen en compactheid van het gebouw. Is het S-peil allesomvattend door alle winsten en verliezen op te nemen die verband houden met de schilkwaliteit: de zonnewinsten, de luchtdichtheid en de ventilatie- en infiltratieverliezen.

Het K-peil wordt dus bepaald op het niveau van het gebouw; het S-peil op basis van de wooneenheid. Bij grote gebouwen met meerdere EPB-eenheden en aangifteplichtigen is het praktischer om een indicator te bepalen op het niveau van de EPB-eenheid, dan op gebouwniveau. Meer informatie vindt u op energiesparen.be.